Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Metodyka

 Definicja metodyki 4TG.

Metodyka 4TG budowy i użytkowania modeli w arkuszu

(dla projektanta)

są to takie sposoby, techniki i metody użytkowania arkusza, które umożliwią projektowanie i budowę modeli/aplikacji bezpiecznych, czytelnych i elastycznych (to znaczy takich, które można łatwo modyfikować).

Jest to zarazem pewien sposób organizacji projektowania struktur danych i algorytmów w postaci wzorów oraz za pomocą Visual Basic for Excel, metod transmisji, narzędzi do kontroli wprowadzanych danych, ich przetwarzania i przechowywania oraz sposobów (zasad) tworzenia raportów i paneli użytkownika.

Metodyka to również standaryzacja, czyli używanie, w określonych przypadkach, ustalonych sposobów, metod i technik oraz standardowych rozwiązań. Jest to również umiejętność stosowania tych elementów arkusza, które nadają się do budowy modeli, a także niestosowanie tych, które się do tego, z różnych względów, nie nadają.

(dla użytkownika)

metodyka 4TG, to zbiór zasad postępowania z modelem, świadomość budowy (w tym przepływu informacji) i sposobu działania modeli zbudowanych według metodyki 4TG.

Idea organizacji pracy oparta o schemat: projektantużytkownikoperator oznacza, że w firmach konieczne jest sformalizowanie zadań związanych z projektowaniem, budową oraz użytkowaniem modeli/aplikacji. Metodyka 4TG dostarcza know-how do takiej organizacji.

Operator – osoba, która użytkuje zabezpieczone modele, to znaczy aplikacje w arkuszu (MS Excel).