Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Big Data

 ANALIZY BIG DATA


warsztatyBIG.pdf

W ramach warsztatów PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ DO ANALIZ BIG DATA uczymy:
- projektować i budować narzędzia, do badania i ustalania związków między danymi (w analizach danych ekonomicznych)
oraz
na podstawie tych związków budować rozwiązania do wspomagania podejmowania decyzji.

Oznacza to, że wyniki tych analiz zostaną automatycznie przełożone na takie decyzje w firmie, które w danych warunkach są najlepsze ekonomicznie (takie kryterium optymalizacji wykorzystujemy na warsztatach).

Na zajęciach wykorzystywane są, oprócz informatyki (MS Excel wspomaganym przez Metodykę 4TG), narzędzia statystyczne, narzędzia do prognozowania, metody wykorzystujące prawdopodobieństwo oraz inne narzędzia. W wyniku połączenia tych wszystkich elementów otrzymujemy narzędzia do wspomagania zarządzania, wspomagania podejmowania decyzji (radykalnym zmniejszeniu ryzyka podejmowania decyzji). Na warsztatach nie tylko uczymy elementów Metodyki 4TG, ale również projektowania przepływu informacji dla potrzeb zarządzania. Umiejętności modelowania podejmowania decyzji.

Sądzimy, że poniżej przedstawiony przykład lepiej zobrazuje to, co jest tematem warsztatów, niż opis wykorzystywanych, elementów MS Excel, narzędzi matematyczno-statystycznych, organizacyjnych, zarządzania, czy jakichkolwiek innych.

PRZYKŁAD

Dwa tygodnie przed świętami przybył kontener, w którym przywieziono:
- 20 ton mandarynek,
- 10 ton pomarańczy,
- 10 ton cytryn,
- 20 ton bananów.
Odbiorcą jest sieć sklepów.
Należy ustalić:
Ile kilogramów poszczególnych owoców przesłać do każdego ze sklepów wiedząc, że przy określonej cenie struktura sprzedaży ma rozkład N o zadanych parametrach (wielkość prognozy sprzedaży oraz odchylenie standardowe dla każdego ze sklepów).

Wielkość prognozy sprzedaży oraz odchylenie standardowe można wyliczyć na podstawie historii sprzedaży; a mając dane o historii sprzedaży wraz ze zmianami cen sprzedaży można oszacować elastyczność cenową popytu.
DALSZE PROSTE PYTANIA

* Czy gdyby zmienić ceny, to uzyskana marża ze sprzedaży owoców mogłaby być większa?

Z pewnością marża zmieniłaby się, ale jesteśmy w stanie wyznaczyć taką cenę, przy której marża powinna być największa?
Oznacza to, że można zarobić więcej.


* Czy gdyby można było zdecydować wcześniej o strukturze ilościowej w 60 tonowym kontenerze, to czy zmiana tej struktury, a w konsekwencji zmiana ilościowa i cenowa sprzedaży w każdym sklepie mogłaby spowodować wzrost marży?

Odpowiedź jest podobna. Marża z pewnością zmieniłaby się, i istnieje możliwość wyznaczenia wszystkich parametrów tak, aby marża była największa.
Jeśli uważasz że jest to ciekawe, chcesz poznać narzędzia, które wspomagają takie decyzje zapraszamy na warsztaty.
Uczymy projektowania pozyskiwania informacji dla potrzeb podejmowanych decyzji.
Jednak wcześniej należy nauczyć się:
* Technik budowy rozwiązań MS Excel, aby nie zastanawiać się nad narzędziami MS Excel, które należy użyć w danym momencie.
* Skupienia uwagi na rozwiązaniu problemu, a nie na technikach MS Excel.
* Nie skupianiu się na cechach: czytelność, bezpieczeństwo i elastyczność (cech rozwiązania w Metodyce 4TG) To ma być naturalne postępowanie przy pracy nad automatyzacją rozwiązywania problemu.

MS Excel, ani Metodyka 4TG „nie może przeszkadzać” przy projektowaniu i budowaniu rozwiązań. Dlatego uczymy takich zasad, które na pierwszym miejscu stawiają rozwiązanie problemu, a nie narzędzie MS Excel
Od tego rozpoczynamy proces reedukacji w wykorzystaniu arkusza; dlatego pierwsze warsztaty, w których powinno się uczestniczyć to:

* Wstęp do metodyki 4TG (wPE) dla osób, które znają MS Excel, ale nie budowali wcześniej automatycznie działających rozwiązań
* Metodyka 4TG - Projektowanie ... (PE1) dla osób, które dobrze znają MS Excel i budowali wcześniej automatycznie działające rozwiązania lub były wcześniej na warsztatach: Wstęp do Metodyki 4TG
* Metodyka 4TG Visual Basic... (VB1) dla osób, które dobrze znają MS Excel - na tych warsztatach uczymy, między innymi, dobrych zasad programowania i zasad projektowania

Na tych zajęciach staramy się, przekazać umiejętność wykorzystania schematów postępowania oraz rozwiązań standardowych używanych w Metodyce 4TG po to, aby przy budowie rozwiązania skupić uwagę na problemie (a nie na Metodyce 4TG, ani, co gorsza, na MS Excel)
METODYKA 4TG

Rozwiązanie zbudowane w MS Excel z wykorzystaniem Metodyki 4TG powinno łatwo dostosowywać się do zmieniających się warunków rzeczywistości(elastyczność rozwiązania). Niestety z tym jest najtrudniej. Barierą są przede wszystkim:
* nawyki utrwalone w pracy z MS Excel,
* trudność innego spojrzenia nie tylko na problem, ale na techniczny sposób jego rozwiązania,
* brak umiejętności jednoczesnego myślenia o rozwiązaniu problemu oraz takiej jego implementacji, która jest bezpieczna, czytelna i elastyczna.
To jest utrwalony efekt masowego promowania programów nauczania ECDL (w tym ECDL Advanced for Excel) firmowanego przez producenta MS Excel. Dlatego chcąc to zmienić uczymy Metodyki 4TG, która zawiera spójne, logiczne standardy rozwiązań, schematy postępowania przy projektowaniu i budowie rozwiązań bezpiecznych, czytelnych i elastycznych.

Jeśli chodzi o nawyki, to:
* Dziko żyjące zwierzęta muszą uczyć się właściwego zachowania się i ćwiczyć je, aby przetrwać. Dobrych nawyków uczą ich rodzice
* Sportowcy, aby wygrywać muszą przygotować się do zawodów i ćwiczyć właściwe reakcje (nawyki).
* Dobrzy fachowcy (z każdej dziedziny życia) muszą zbierać doświadczenia, wyciągać z nich wnioski.
...

Oznacza to kreatywność popartą wiedzą i umiejętnościami (właściwymi kompetencjami). Nie na zasadzie "wolnej amerykanki".

Przełom w głowach może dokonać się jedynie wtedy...
kiedy odrzuci się elementy blokujące możliwość innego sposobu myślenia.


Metodyka proponuje odrzucić na początek elementy MS Excel, które przeszkadzają w pracy
(zobacz czarna lista elementów, które nie są używane w metodyce 4TG).

Inny problem, to rola pracowników controllingu, logistyki, analiz, ... Pytania brzmią:

* CZY POWINNI ZNAĆ EXCEL?
a jeśli tak, to:
* JAKI EXCEL, czy ten z "wolną amerykanką", czy ten ze spójną logiką, zasadami budowy rozwiązań ... (czyli METODYKĘ 4TG)
Bardzo często istnieje potrzeba zmian w rozwiązaniach, a jeśli tak, to poprawianie rozwiązania powinno być łatwe, szybkie. Będzie tak, jeśli rozwiązanie będzie ELASTYCZNE. Excel z "wolną amerykanką" nie jest elastyczny, do uzyskania elastyczności konieczne są zasady (logiczne, proste, łatwe w użyciu). METODYKA 4TG zawiera takie zasady.

Każdy z nas wykonuje różne czynności:
- jeśli czynności powielają się, to wykonywane są szablonowo (wcześniej musiało zostać nabyte doświadczenie w ich wykonywaniu),
- jeśli czynności wykonywane są po raz pierwszy (nie ma schematów ich wykonywania), to zaczyna się proces myślenia, szukania podobieństw do wcześniejszych zdarzeń, szukania innowacji, szukania niestandardowych sposobów, …
Teraz spójrzmy na proces uczenia się, nabierania doświadczenia w stosowaniu MS Excel...
...w większości mamy doświadczenia zgodne z preferowanym przez Microsoft programem ECDL for Excel (wiele firm szkoleniowych tego uczy).
Oznacza to, że dostaliśmy „klocki” oraz instrukcję „układajcie sobie”.
Efekt jest taki, że każdy z doświadczeniem tego typu wybiera takie elementy MS Excel, jakie wydają mu się dobre do rozwiązania problemu. Panuje „wolna amerykanka”. Przy stosowaniu takiej organizacji nie ma możliwości zbudowania elastycznego rozwiązania.
To jest konsekwencja stosowania niektórych z tych elementów arkusza, które wykorzystywane są w programach ECDL for Excel, a niestosowane w Metodyce 4TG.
Metodyka 4TG zweryfikowała wiele sposobów, metod i narzędzi do realizacji określonych funkcjonalności. Dostarcza ona rozwiązania standardowe dotyczące wybranych, typowych funkcjonalności, dostarcza schematów postępowania przy projektowaniu i budowie rozwiązań. A więc… daje zdecydowanie więcej niż narzędzia MS Excel, które pozwalają zrealizować określoną funkcjonalność za pomocą nieokreślonej liczby sposobów.

Metodyka 4TG dostarcza większe konstrukcje – typowe funkcjonalności zbudowane według zasad Metodyki 4TG z wybranych „klocków” MS Excel oraz zasad, metod, sposobów łączenia tych funkcjonalności (zasady, metody postępowania są zamiast instrukcji „układajcie sobie” w "wolnej amerykance stosowania MS Excel"). Dzięki temu jakość tworzonych rozwiązań jest zupełnie inna. Przekłada się to na niższe koszty projektowania i budowy rozwiązań, zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów.