Społeczność    
Online Forum: Big Data Essentials - Register Now

 Czarna lista...

... nieużywanych w metodyce 4TG elementów MS Excel, a powszechnie wykorzystywanych w automatyzacji prac przez użytkowników MS Excel jest wynikiem badań przeprowadzonych przez autora metodyki 4TG.

BADANIU ZOSTAŁY PODDANE:
1. Problemy występujące w firmach w kontekście doboru algorytmów oraz struktur koniecznych do ich rozwiązania
(czyli analiza możliwości implementacji typowych funkcjonalności).
2. Narzędzia zawarte w MS Excel, w kontekście realizacji typowych funkcjonalności.

WYNIKI BADAŃ:
1. Zdefiniowanie TYPOWYCH PROBLEMÓW występujących przy budowie automatycznie działających rozwiązań
(określenie TYPOWYCH FUNKCJONALNOSCI)
2. OCENA NARZĘDZI MS EXCEL służących do rozwiązania TYPOWYCH FUKCJONALNOŚCI
i podział tych narzędzi na te:
- dzięki którym rozwiązania są określonej jakości* (mają cechy: bezpieczeństwo, czytelność oraz elastyczność)
- których stosowanie powoduje, że rozwiązania nie mają takich cech.

na CZARNEJ LISCIE znajdują się te elementy MS Excel, których stosowanie NIE POWODUJE,
że rozwiązania są właściwej jakości,
jednocześnie elementy te są powszechnie stosowane przez użytkowników...

DZIAŁANIA PODJĘTE NA PODSTAWIE ANALIZY WYNIKÓW BADAŃ
Opracowanie metodyki 4TG, czyli:
- zasad i metod postępowania przy budowie automatycznie działających rozwiązań w MS Excel określonej jakości,
- standardowych rozwiązań – będących implementacją typowych problemów,
- schematów postepowania w określonych przypadkach,
- metod i zasad projektowania,
- technik i zasad postępowania przy budowie rozwiązań.
Zobacz zakładka w menu głównym: Metodyka 4TG i wszystkie zakładki podmenu.

CZARNA LISTA
- funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO / WYSZUKAJ.POZIOMO
- łączenie skoroszytów między sobą (linki)
- scalanie komórek
- sumy pośrednie / sumy cząstkowe
- format tekstowy
- tablice przestawne
- zbędne (nadmierne) użycie znaków $
- nazywanie zakresów
- funkcja SUMA.WARUNKÓW

W wyniku badań okazało się również, że:

- Można zdefiniować typowe problemy:
* merytoryczne - związane z szeroko pojętym zarządzaniem i rachunkowością,
* techniczne - związane z informatyką,

- Można rozwiązać problemy w różny sposób, co oznacza, że jedne rozwiązania są lepsze, a inne gorsze. Jako kryterium oceny rozwiązań posłużyła ich jakość, a w zasadzie cechy jakościowe zawarte w międzynarodowej normie ISO 9126. Implementacja lepszych rozwiązań w MS Excel – to ROZWIĄZANIA STANDARDOWE METODYKI 4TG.

- Jest ścisły związek między jakością rozwiązania, a stosowanymi narzędziami MS Excel - wniosek: niektórych narzędzi MS Excel nie należy stosować ponieważ jakość rozwiązań ulega obniżeniu. W praktyce wiele narzędzi MS Excel, których nie należy stosować do budowy rozwiązań, jest powszechnie używanych do tego celu. Dlatego powstała CZARNA LISTA. Obejmuje ona te elementy MS Excel, które są praktycznie używane, a nie powinny ze względu na niską jakość budowanych rozwiązań.

- Istnieje związek między zastosowanymi strukturami danych, a złożonością wzorów. Im lepiej zaprojektowana i zbudowana struktura danych, tym bardziej proste wzory można zastosować.

________
* Badania nad jakością oprogramowania prowadził McCall. Rozwiązania modelowe McCall’a posłużyły do opracowania normy ISO 9126, która precyzuje sześć kryteriów jakości oprogramowania:
- funkcjonalność, niezawodność, użyteczność, wydajność, pielęgnowalność i przenośność.
Więcej: http://www.computerworld.pl/news/287500/Kryteria.ktore.widzi.uzytkownik.html

Na potrzeby metodyki 4TG (budowy rozwiązań w środowisku MS Excel) cechy te zostały sprowadzone do szeroko rozumianych trzech cech:
- bezpieczeństwo,
- czytelność,
- elastyczność.
Wyżej wymienione cechy, są bliskoznaczne cechom zawartym w normie ISO 9126. Zostały one dopasowane do potrzeb rozwiązań w środowisku MS Excel. Więcej: Metodyka 4TG na tle metodologii projektowania systemów informatycznych, wydawnictwo 4TG, 2013Mem - czarna lista

www.4tg.pl - szkolenie excel, kurs excel, profesjonalne kursy excel, excel dla zaawansowanych